Day: June 16, 2021

ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ

เทคโนโลยี จำเป็นต่อการทำธุรกิจในยุคนี้อย่างไรเทคโนโลยี จำเป็นต่อการทำธุรกิจในยุคนี้อย่างไร

โลกของเราตอนนี้ นับวันยิ่งมีอะไรที่ล้ำสมัยมาให้เห็นเสมอ เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น ตั้งแต่ชีวิตประจำวันไปจนถึงการทำงานทุกอย่าง โดยเฉพาะในส่วนของการทำธุรกิจ ที่จะต้องมีการปรับตัวอย่างมาก ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน จากที่แต่ก่อนเน้นการทำงานผ่านเอกสารอย่างเดียว แต่ปัจจุบันกระดาษถือว่าได้ใช้น้อยมาก เพื่อให้เราเข้าใจความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ อยากจะให้ดูเหตุผลก่อนว่า มีความจำเป็นอย่างไร ที่เราจะต้องนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามา และถ้าไม่ใช้ จะมีผลเสียต่อการทำธุรกิจในยุคนี้อย่างไรบ้าง เหตุผลที่ควรใช้เทคโนโลยี 1. โลกเปลี่ยนไป เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการทำผ่านทางอินเตอร์เน็ต และใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการติดต่อสื่อสาร และส่งข้อมูลที่รวดเร็วกว่าเดิม หลายองค์กรมีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อการทำงานที่รวดเร็ว เรียกใช้ข้อมูลได้ง่ายขึ้น หากองค์กรใดที่ไม่ได้อยู่ในระบบด้วย การทำงานก็จะเต็มไปด้วยความลำบาก อีกอย่างก็คือทำให้ไม่ทันองค์กรอื่นๆ 2.การแข่งขันที่รุนแรง