การตรวจสอบบัญชีนั้นสำคัญไฉน

การตรวจสอบบัญชีนั้นสำคัญไฉน

ในการทำธุรกิจไม่ว่าจะประเภทใดก็ตามจะต้องมีการจัดตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีหรือที่เรียกกันว่า cpa ซึ่งตามมาตรฐานและตามกฎหมายตั้งวัตถุประสงค์ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีนั้นสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินที่ถูกใช้จ่ายภายในบริษัทนั้นหรือร้านค้านั้นเป็นไปตามนโยบายหรือมีความเหมาะสมในรายจ่ายแต่ละรายการหรือไม่ ซึ่งนับว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญและขาดไม่ได้ในการดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบ ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชีหลากหลายขั้นตอนอาจจะไม่ใช่เรื่องยากแต่คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่หลาย ๆ คน ปัจจุบันจึงมีหลาย ๆ บริษัทรับตรวจสอบบัญชีเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการแบกรับความยุ่งยากและดำเนินการตรวจสอบให้ได้อย่างว่องไว เพื่อช่วยตอบโจทย์ให้พ่อค้าแม่ค้าได้ดำเนินการได้สะดวกยิ่งขึ้นและช่วยลดระยะเวลาที่อาจจะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ในการดำเนินการได้

ขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทรับตรวจสอบบัญชี

ขั้นตอนแรก ทางผู้ตรวจสอบบัญชีนั้นจะทำการวิเคราะห์ลูกค้าประเภทธุรกิจของลูกค้าก่อน เป็นอันดับแรกเพื่อประเมินราคาค่าจ้างเทียบกับโครงสร้างหรือขนาดของบริษัทที่จะทำการตรวจสอบบัญชี จากนั้นจะทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของธุรกิจเบื้องต้นว่ารหัสนี้ธุรกิจมีความเสี่ยงทางการเงินที่สูงไหม มีความเสี่ยงในด้านใดบ้าง เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบถึงความเสี่ยงทางด้านการเงินไม่ว่าจะมีมูลค่าน้อยหรือมูลค่ามากแต่เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากรายจ่ายที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ จะได้สามารถบริหารระบบต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเท่าที่จะพอแก้ไขได้

ขั้นตอนที่สอง ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องพยายามทำความเข้าใจระบบบัญชีของลูกค้า โดยจะทำการวางแผนการตรวจสอบจากระยะต้นถึงระยะปลาย โดยจะทำความเข้าใจและทำการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยหากพบความผิดปกติในการเงิน ณ จุดใดจุดหนึ่งจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบในทันที เพื่อให้ลูกค้าเริ่มมีการนำเรื่องไปปรึกษากับทีมบริหารของตนเอง เพื่อเร่งทำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและหาแนวทางแก้ไขในระยะยาวร่วมกัน

ขั้นตอนสาม ผู้ตรวจสอบบัญชีจะทำการตรวจสอบยอดคงเหลือและรายละเอียดช่วงการสิ้นสุดของงวดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมีการทำรายงานแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าในขณะนี้สภาพคล่องทางการเงินเกี่ยวกับกิจการของลูกค้าเพียงพอหรือไม่ หรือที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเหมาะสมแล้วหรือไม่ รวมทั้งให้ข้อมูลคำแนะนำแก่ลูกค้าอย่างสุดความสามารถ ซึ่งเมื่อมีข้อมูลใด ๆ ผิดพลาดทางบริษัทรับตรวจสอบบัญชีจะให้ลูกค้าทำการแก้ไขหรือยื่นข้อมูลที่ถูกต้องมา เพื่อที่บริษัทจะดำเนินการนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำการอัพเดทเผยแพร่ข้อมูลไปยังฐานข้อมูลของบริษัท

ขั้นตอนสุดท้ายทางบริษัทรับตรวจสอบบัญชีจะทำการสรุปผลออกมาอย่างละเอียดทำข้อมูลแสดงความแสดงการเปรียบเทียบที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจนเพื่อแสดงรายงานทางการเงินของลูกค้า ซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายนี้ผู้ตรวจสอบบัญชีจะทำการประเมินหลักฐานต่าง ๆ ว่ามีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมมากน้อยเพียงใด เมื่อตรวจสอบแล้วว่าไม่มีสิ่งใดผิดปกติ ทางผู้ตรวจสอบจะทำการเซ็นรับรองการตรวจสอบให้เพื่อเป็นการยืนยันว่าบริษัทของลูกค้าผ่านการตรวจสอบแล้วนั่นเอง